کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


EV SSL
ویژه تمامی دامنه ها (...ir, com, net)
Commercial Certum
1,000,000 یورو بیمه
امکان ارتقای نماد اعتماد الکترونیکی

150,000 تومان سالانه + 15,000 تومان هزینه تنظیم

DV-SSL
ویژه تمامی دامنه ها (...ir, com, net)
Commercial Certum
200,000 یورو بیمه
امکان ارتقای نماد اعتماد الکترونیکی
65,000 تومان سالانه + 15,000 تومان هزینه تنظیم

DV-SSL
ویژه تمامی دامنه های غیر ملی (...com, net, org)
Positive Comodo
200,000 یورو بیمه
امکان ارتقای نماد اعتماد الکترونیکی
45,000 تومان سالانه + 15,000 تومان هزینه تنظیم